Uticaj novog Programa upravljanja otpadom u R. Srbiji za period 2022–2031. na proizvođače, vlasnike i druge držaoce otpada

12.000 RSD

Predavač: Jadranka Radosavljević

Datum: 04.10.2022. od 10:00 – 14:00

Lokacija: Online Zoom platforma

Nema na zalihama

Kotizacija:

12.000 RSD

*Prikazana cena je po polazniku
**Za drugog i svakog narednog polaznika iz jedne kompanije, odobravamo popust od 15% od redovne cene seminara

***Za članove Kreator Kluba popust od 20% za bilo koji broj prijavljenih

Vlada Republike Srbije usvojila je početkom godine Program upravljanja otpadom za period 2022-2031. godine, ali su kod mnogih proizvođača, vlasnika i drugih držaoca otpada i dalje ostala nerazjašnjena pitanja na koji način će ovaj program uticati na njihov rad.

Na našem seminaru ćete se, kroz interakciju sa stručnim predavačem, upoznati sa:

 • sadržajem novousvojenog Programa upravljanja otpadom
 • opštim i posebnim ciljevima sistema upravljanja otpadom koji proizilaze iz novog Programa upravljanja otpadom
 • merama koje je zakonodavac predvideo za ostvarivanje postavljenih ciljeva
 • obavezama svih aktera upravljanja otpadom, uključujući nadležne organe, javna preduzeća, privredna društva, preduzetnike i sl.
 • drugim aktuelnim pitanjima iz oblasti upravljanja otpadom

Na kurs pozivamo:

Zaposlene u finansijama i računovodstvu, HR sektor, marketing, sektor prodaje, sektor logistike, office menadžere, zaposlene u sektorima koji se bave obradom podataka, kao i sve koji imaju potrebu da prošire svoje znanje iz oblasti Excel-a i ubrzaju svoj rad.

 • Teme seminara:

   

  • Program upravljanja otpadom – prethodna dokumenta i ciljevi usvajanja programa
  • Upoznavanje sa sadržajem novousvojenog Programa upravljanja otpadom
  • Okvir javne politike u EU i na međunarodnom nivou i veza sa usvojenim Programom
  • Zakonodavno-pravni, institucionalni i strateški okvir Republike Srbije u oblasti upravljanja otpadom
  • Pregled trenutnog stanje upravljanja otpadom u RS na osnovu raspoloživih podata (vrste i količine otpada, postojeća infrastruktura za tretman i odlaganje otpada, tokovi otpada i sl.)
  • Predstavljanje postojećih ekonomskih i drugih instrumenata za upravljanje otpadom (naknade, podsticajna sredstva i sl.)
  • Uvoz i izvoz otpada
  • Ocena stanja i analiza problema
  • Opšti i posebni ciljevi sistema upravljanja otpadom koji proizilaze iz Programa upravljanja otpadom i instrumenti za ostvarivanje istih
  • Pregled mera koje je zakonodavac predvideo za ostvarivanje postavljenih ciljeva i analiza efekata mera
  • Organizacija i obaveze svih aktera upravljanja otpadom (nadležnih organa, javnih preduzeća, privrednih društava, preduzetnika i sl.).

   

Slika predavača Jadranka Radosavljević Slika predavača Jadranka RadosavljevićJadranka Radosavljević je dipl. inž. tehnologije, odgovorni
projektant tehnoloških procesa (licenca 371) preduzeća za
projektovanje i inženjering usluge u oblasti rafinerijskih,
petrohemijskih i hemijskih postrojenja Petrol projekt
d.o.o. iz Pančeva. Jula 2021. godine osnovala je preduzeće
za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje „Jadranka
Radosavljević preduzetnik inženjering i konsalting Beograd
– Voždovac“. Ima 13 godina profesionalnog iskustva kao
konsultant iz oblasti zaštite životne sredine. Učestvovala je kao vođa projekta, član
projektnog tima i saradnik na izradi više: Studija procena uticaja projekta na životnu
sredinu, Procena stanja životne sredine, Izveštaja o bezbednosti i Planova zaštite od
udesa za operatere Seveso postrojenja, Dokumentacije za dobijanje integrisane
dozvole (IPPC), Planova upravljanja otpadom za preduzeća, Planova upravljanja
otpadom za lokalne samouprave i regione, dokumentacije za ishodovanje dozvola
za upravljanje otpadom, Plana kvaliteta vazduha, Lokalnih ekoloških planova (LEAP-
a), obuka iz oblasti ZŽS i drugih projekata u vezi sa ZŽS. Savetnik za hemikalije za 10
preduzeća. Član je Republičke tehničke komisije za ocenu Studija uticaja na životnu
sredinu, Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa i uslova utvrđenih u nacrtu
integrisane dozvole, kao i član tehničke komisije Grada Beograda za ocenu Studija
uticaja na životnu sredinu. Autor je četiri naučno stručna rada iz oblasti ZŽS i
hemijskih udesa na savetovanjima i konferencijama sa međunarodnim učešćem.
Jadranka Radosavljević
Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 2 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće otkazati pisanim putem najkasnije tri radna dana pre početka seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, mogu poslati zamenu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Kurs Kreator zadržava pravo da otkaže seminar u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih polaznika, i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Podatke koje ste naveli u prijavi koristimo pri obradi Vaše narudžbine. Podaci se mogu upotrebiti u našim promotivnim aktivnostima. Po Vašem zahtevu možete nam se obratiti putem mejla info@kurskreator.rs i podaci će biti izbrisani. Popunjavanjem obrasca za prijavu, prihvatate sve gorenavedene uslove.

Kreator Klub okuplja sve one kompanije koje su više puta pohađale neke od naših edukacija, ili je
jednoj edukaciji prisustvovalo više kolega istovremeno.
U želji da se zahvalimo na ukazanom poverenju, članovima je omogućen stalni popust od 20% od
redovne cene za bilo koju aktuelnu edukaciju u tekućem mesecu iz naše ponude, za bilo koji broj
prijavljenih polaznika!
Popust je trajnog karaktera i odnosi se na sve buduće edukacije, u svim predstojećim mesecima bez
ograničenja.
Svi članovi dobijaju jedinstveni kod koji mogu uneti u porudžbinu i time ostvaruju posebno
obračunatu cenu željene edukacije.

Korpa0
There are no products in the cart!
0